Obchodní podmínky

(dále jen „Podmínky“)

 

1. Předmět úpravy Podmínek

Tyto obchodní podmínky pobočného spolku Junák – český skaut, okres Praha 2, z. s., se sídlem Bělehradská 449/51, Vinohrady, 120 00 Praha, IČ: 00552798, zapsanému ve veřejném rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl L, vložka 38365 (dále jen „Pořadatel“) upravují práva a povinnosti mezi Pořadatelem a třetí osobou (Zákazníkem) vyplývající z prodeje vstupenek na koncert skupiny Epydemye dne 3. března 2019 (dále jen „Koncert“) v Salesiánském divadle v Praze na adrese Kobyliské náměstí 640/11, 182 00 Praha 8 (dále jen „Místo konání“).

2. Smluvní vztah

Zákazník koupí vstupenky uzavírá smluvní vztah s Pořadatelem Koncertu, jehož obsahem je poskytnutí služby využití volného času ve stanoveném termínu, v podobě umožnění osobní účasti držitelů vstupenek na Koncertě za stanovenou cenu vstupenky, to vše za podmínek stanovených v pokynech zveřejněných Pořadatelem a těchto Podmínkách (dále jen „Smlouva o účasti na Koncertě“).

Za provedení a splnění Smlouvy o účasti na akci, včetně termínů, kvality a rozsahu Koncertu je odpovědný Pořadatel, který si vyhrazuje právo jejich změny. Pro účely těchto Podmínek je zakoupením vstupenky označováno uhrazení ceny za poskytnutí služby Pořadatele na základě uzavírané Smlouvy o účasti na Koncertě. Veškeré nároky ze Smlouvy o účasti na Koncertě, včetně vrácení vstupného, je Zákazník povinen uplatňovat přímo u Pořadatele v souladu s reklamačním řádem dle těchto Podmínek.

3. Prodej vstupenek

Vstupenky lze zakoupit následujícími způsoby:

1) on-line prostřednictvím webového portálu https://trignis.skauting.cz

2) na Místě konání Koncertu před jeho začátkem

Zakoupení vstupenky on-line prostřednictvím webového portálu

Prostřednictvím webového portálu lze na jednu objednávku objednat maximálně 5 vstupenek. Zákazník je povinen v objednávkovém formuláři uvést své osobní a kontaktní údaje pravdivě a úplně a jejich správnost před potvrzením překontrolovat. Kliknutím na tlačítko „Odeslat objednávku“ odesílá zákazník svůj závazný požadavek na koupi vstupenek. Cena zakoupených vstupenek musí být následně do 48 hodin uhrazena bankovním převodem na účast Pořadatele dle pokynů uvedených v potvrzujícím e-mailu. V případě, že nebude cena vstupného uhrazena ve stanoveném termínu, objednávka vstupenek bude zrušena.

Zaplacené vstupenky budou připraveny k vyzvednutí na jméno Zákazníka u vstupu do divadla v Místě konání před začátkem Koncertu.

V případě jakéhokoliv problému v průběhu objednávky se Zákazník může obrátit na e-mailovou adresu trignis@skaut.cz nebo telefon 737 036 678.

Zakoupení vstupenky na Místě konání Koncertu před jeho začátkem

Vstupenku na Koncert lze zakoupit také přímo na Místě konání před jeho začátkem. Dostupnost volných vstupenek však nelze předem zaručit.

4. Reklamace

Zákazník je povinen zkontrolovat neprodleně po osobním převzetí vstupenek zejména jejich zakoupený počet. Případné reklamace počtu vstupenek je Zákazník povinen oznámit bezprostředně po jejich osobním převzetí obsluze na Místě konání.

Zaplacením objednávky vstupenek souhlasí Zákazník se zněním Obchodních podmínek Pořadatele. Z důvodu uvedeného v ust. § 1837, písm. j) občanského zákoníku není možné od nákupu vstupenky odstoupit postupem podle § 1829 občanského zákoníku (tj. nelze využít možnosti odstoupení od smlouvy ve lhůtě 14 dnů bez uvedení důvodu, která je jinak dána obecně u jiných nákupů přes internet), neboť se v daném případě jedná o smlouvu o využití volného času a plnění (účast na Koncertě, k němuž vstupenka opravňuje) je poskytováno v určeném termínu nebo době. Zákon proto v takovém případě neposkytuje Zákazníkovi možnost od smlouvy uvedeným způsobem odstoupit.

5. Vracení vstupného a výhrady Pořadatele

Dojde-li ze strany Pořadatele k úplnému zrušení Koncertu, zaplacené vstupné bude vráceno bankovním převodem zpět na bankovní účet Zákazníka a do nejpozději do 10 dnů ode dne plánovaného termínu uskutečnění Koncertu.

6. Závěrem

Pokud by bylo některé ustanovení těchto Obchodních podmínek neplatné, zůstává platnost ostatních ustanovení nedotčena.

Pořadatel si vyhrazuje právo tyto Obchodní podmínky aktualizovat.

 

Junák – český skaut, okres Praha 2, z. s.